نصب پرده های زیاد با تصویر اشخاص در فومن بیانگر چیست ؟

نصب پرده های با تصویر اشخاص برای بیان طرفداری و حمایت در فومن آنقدر زیاد است که متاسفانه تبدیل به فرهنگی برای عده ای تبدیل می شود که به جای قدر دانی از زحمات افراد متشخص ، تبدیل به پاچه خواری و منفعت طلبی گردیده است .اگر چه این شرایط برای بسیاری از شهر های کوچک  متصور است اما مگر نه هر کس به پست و مقامی در ادارات  دولتی  می رسد جز انجام وظایفی که بعهده وی است کار دیگری ندارد.این در حالی است که در سالروز مناسبت ها نیز شهر و خیابان ورودی به شهر  فضایی پوشیده از پرده نویسی دارد.

عکس تزئینی و برگرفته از اینترنت است 

/ 0 نظر / 34 بازدید